Morsen  CW
4418/1363 Der Übungsmorsegeber  D 980   5.10.1937 D     8,00 €
4419/1364 Der Übungsmorseschreiber  D 981   19.10.1937 D     7,00 €
3320/1763 EG 75A  Morsezeichengeber  Beschreibung  Plan  ( Pfitzner ) D     5,00 €
987/1083 MG 10  Morseschnellgeber  Beschreibung  Plan  ( Hell ) D     9,00 €
985/1081 MG 12f  Morseschnellgeber  Stückliste  ( Hell ) D   10,00 €
986/1082 MG 22B  Beschreibung  Plan  ( Hell ) D     6,00 €
952/511 MG 80  Morsegeber  Bedienungsanleitung  (DDR) D     7,00 €
994/1336 MG 80 Morsegeber  Service  ( DDR ) D   11,00 €
4433/1459 MS 3  Morseübungsschreiber  Beschreibung  Plan  ( CMG Paul ) D     4,00 €
4432/1458 M.Ü.G.  1   Morseübungsgeber  Ln 126060  ( CMG Paul ) D     7,00 €
4380/1234 MZG 2  Morsezeichengeber  D.(Luft)T.9203   Jan. 1942 D     7,00 €
263/489 R 010 Codegeber  Beschreibung  Plan D     8,00 €
5756/3459 RD-60/U  Code Recorder  Technical Manual  Plan  TM 11-5533 E     8,00 €
4431/1457 RöS 1 Röhrensummer Model  Ln 127003   ( CMG Paul ) D     6,00 €
4348/1197 Summer-Telegraph 40   D 782    10.11.1942 D     6,00 €
992/1269 SV 80  Stromversorgung für MG 80  Bedienung  (DDR) D     6,00 €
3435/2723 Tast- und Funksprechbetrieb-Ausbildungsanlage für 30 Teilnehmer
  Beschreibung  Plan  1962  ( Ristow ) D   10,00 €